รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
       

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53803
641202981
3/12/2564
นายดวงแก้ว ก้อนแก้ว
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
2
53803
641202979
1/12/2564
นางสมหมาย สุขเกษม
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
3/12/2564
3
53803
641202980
1/12/2564
นางบัวลี สีอุดร
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
3/12/2564
4
53803
641102978
26/11/2564
นายวีระพล เหมพลชม
ขออนุญาตถมดิน
แล้วเสร็จ
26/11/2564
5
53802
641102975
24/11/2564
นางสาวณัฐิดา ใหม่วงค์
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
24/11/2564
6
53802
641102976
24/11/2564
นางสาวนันท์พนิดา เจริญรัตน์นุกุล
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
24/11/2564
7
53804
641102977
24/11/2564
นาง บุญเรือง ศรีมนตรี
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
24/11/2564
8
53801-3
641102974
23/11/2564
นางทัศนีย์ มณีจันทร์สุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
23/11/2564
9
53801-3
641102972
17/11/2564
นายแก้วมูล นัยติ๊บ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
17/11/2564
10
53801-3
641102973
17/11/2564
นายเคน กิ่งมะริด
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
17/11/2564
11
53801-3
641102970
15/11/2564
นายพรรณ์ สิทธิแก้ว
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
15/11/2564
12
53804
641102971
12/11/2564
นางสินทอน ยานะขัติ
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
12/11/2564
13
53801-3
641102939
11/11/2564
นายทองสุข ใจน้อย
ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/11/2564
14
53801-3
641102883
4/11/2564
นางอรชุมา พรีศักดิ์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
4/11/2564
15
53801-3
641102884
4/11/2564
นางฉลวย บุญแจ้ง
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
4/11/2564
16
53801-3
641102872
3/11/2564
นายชัยวัฒน์ นัยติ๊บ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
3/11/2564
17
53803
641102873
3/11/2564
น.ส.เพ็ญประภา เชียงพิณ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
5/11/2564
18
53802
641102874
3/11/2564
นายวุฒิภัทร แซ่ว่าง
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
3/11/2564
19
53801-3
641102882
3/11/2564
น.ส.สุวรรณ ราชคม
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
3/11/2564
20
53801-4
641102969
3/11/2564
น.ส.กฤษณา พงศ์ลีลาวัฒน์
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
3/11/2564
21
53801-4
641102919
2/11/2564
นายอินจันทร์ มณีจันสุข
ขอเลขที่บ้าน
แล้วเสร็จ
2/11/2564
22
53801-3
641102871
1/11/2564
นางบัวเขียว นันทะเสน
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
1/11/2564
23
53801-3
641002869
27/10/2564
นางบัวผัด อภิวงค์ษา
ลงทะเบียนรีบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
27/10/2564
24
53801-3
641002870
27/10/2564
นายสวัสดิ์ จันกิติ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
27/10/2564
25
53801-3
641002868
26/10/2564
นางศรีออน สิทธิขันแก้ว
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
26/10/2564
26
53801-4
641102877
26/10/2564
น.ส.สุปรางค์ทิพย์ หล้าติ
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียนเดียวกัน
แล้วเสร็จ
26/10/2564
27
53801-4
641102935
26/10/2564
น.ส.สุปรางค์ทิพย์ หล้าติ
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียนเดียวกัน
แล้วเสร็จ
26/10/2564
28
53801-3
641002866
21/10/2564
นางอุษา ปัญญา
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
21/10/2564
29
53801-3
641002867
21/10/2564
นายสมนึก วงค์สุวรรณ์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
21/10/2564
30
53801-4
641102886
21/10/2564
นางสาวลัก๘ณา ผาสุข
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
21/10/2564
31
53801-3
641002865
20/10/2564
นายแก้วมูล บุญสุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
20/10/2564
32
53801-3
641002859
19/10/2564
น.ส.ศรีออน ยอดปัญญา
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
33
53801-3
641002860
19/10/2564
นางบัวคำ จันกิติ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
34
53801-3
641002861
19/10/2564
น.ส.นิรัชรา สมแค้ว
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
35
53801-3
641002862
19/10/2564
นายสมชาติ ภูเขียว
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
36
53801-3
641002863
19/10/2564
นายสุพรรณ์ ปัญญา
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
37
53801-3
641002864
19/10/2564
นายบวร แสนละคร
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
38
53801-4
641102878
19/10/2564
นางปราณี ประโคตะกัง
แจ้งย้า่ยปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
39
53801-4
641102938
19/10/2564
นายเสาร์ อุ่นติ๊บ
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
19/10/2564
40
53801-4
641102941
19/10/2564
นางปราณี ประโคตะกัง
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
19/10/2564
41
53801-4
641102875
18/10/2564
นางบัวเขียว แสงมา
ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
18/10/2564
42
53801-4
641102933
18/10/2564
นางกุหลาบ สุขเกษม
แจ้งย้ายภายในเขตสำนักทะเบียน
แล้วเสร็จ
18/10/2564
43
53801-4
641102934
18/10/2564
นางบัวเขียว แสงมา
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
18/10/2564
44
53801-4
641102876
15/10/2564
น.ส เสาวลักษณ์ เชื้ออุ่น
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียน
แล้วเสร็จ
15/10/2564
45
53801-4
641102942
15/10/2564
น.ส เสาวลักษณ์ เชื้ออุ่น
แจ้งย้ายภายในสำนัหทะเบียนเดียวกัน
แล้วเสร็จ
15/10/2564
46
53801-3
641002854
14/10/2564
นางมาลี ฤทธิธรรม
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
47
53801-3
641002855
14/10/2564
นางคำติ๊บ วันดี
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
48
53801-3
641002856
14/10/2564
นายธีรวัฒน์ แสงอรุณรักษ์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
49
53801-3
641002857
14/10/2564
นายมานัส จันกิติ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
50
53804
641002858
14/10/2564
นางสีสอาด ยอดปัญญา
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2825 รายการ
จำนวนหน้า 57 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559