เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
097-9212244

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ตรวจกิจการร้านค้า ก่อนออกใบอนุญาต ...

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 20/3/2566 Read (6)

การขับเคลื่อนจริยธรรม...

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 16/3/2566 Read (25)

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล...

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 16/3/2566 Read (31)

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 16/3/2566 Read (22)

โครงการอบรมการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก วันที่ 25 มกราคม 2566 ...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 16/3/2566 Read (25)

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 15/3/2566 Read (16)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 15/3/2566 Read (15)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 15/3/2566 Read (29)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 15/3/2566 Read (31)

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 13/3/2566 Read (21)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 10/3/2566 Read (27)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 10/3/2566 Read (28)

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 10/3/2566 Read (28)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 9/3/2566 Read (24)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 9/3/2566 Read (26)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 7/3/2566 Read (17)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย...

ข่าวสารการเลือกตั้ง โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 3/3/2566 Read (22)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ Post Date 3/3/2566 Read (12)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 1/3/2566 Read (19)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 28/2/2566 Read (28)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565...

กองการศึกษา โดย ธุรการ กองการศึกษา Post Date 28/2/2566 Read (25)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 27/2/2566 Read (48)

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565 ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 24/2/2566 Read (27)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ...

ข่าวกิจกรรม โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 23/2/2566 Read (36) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 17/3/2566
2 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 17/3/2566
3 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 17/3/2566
4 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 17/3/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสาร จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/3/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รายการรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๕๔๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รายการรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ-๕๘๑๐ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/3/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/3/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเพื่อใช้ในดำเนินงานกิจการประปา ในการติดตั้งระบบประปาสำหรับผู้ที่มาขอใช้น้ำประปารายใหม่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/2/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/2/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูกระจ หน้าต่างกระจก ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/2/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/2/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2566
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 09-79381663

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.236.209.138
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 8ip
เดือนนี้ 1103ip
ปีนี้ 4440ip
ทั้งหมด 126204ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.20)
วันนี้ เวลา 01.03.12 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ