เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
097-9212244

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง จัดตั้งสโมสรเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 18/9/2566 Read (48)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 18/9/2566 Read (53)

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ายกิจกรรมวิชาการพหุปัญญา...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 18/9/2566 Read (51)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 18/9/2566 Read (37)

สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 15/9/2566 Read (55)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 14/9/2566 Read (52)

โครงการส่งเสริมบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 11/9/2566 Read (64)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 11/9/2566 Read (72)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 8/9/2566 Read (65)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 8/9/2566 Read (64)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 8/9/2566 Read (69)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 7/9/2566 Read (86)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป(ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 7/9/2566 Read (106)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 7/9/2566 Read (67)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 6/9/2566 Read (77)

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2566...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 6/9/2566 Read (79)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เข้ารับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 6/9/2566 Read (92)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 5/9/2566 Read (66)

การติดตั้งสติ๊กเกอร์แจ้งซ่อมไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 โดยทีมงานช่างไฟฟ้า(กองช่าง) ณ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 แค่สแกนคิวอาร์โค้ตบนสติ๊กเกอร์และระบุเลขเสาก็แจ้งเข้ามาได้แล้ว อีก 4 หมู่บ้านไว้ติดตามตอนต่อไป...

กองช่าง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 4/9/2566 Read (85)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2566 "กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมปั้นขลิบ"...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 31/8/2566 Read (79)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4,6,11,12 ตำบลทุ่งก่อ และหมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2566 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมกะหรี่ปั๊บ"...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 31/8/2566 Read (71)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 31/8/2566 Read (79)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 31/8/2566 Read (77)

พ่นละอองฝอย ULV บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 และ พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 31/8/2566 Read (82)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล) มอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 29/8/2566 Read (87)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 29/8/2566 Read (76)

เตือนภัยออนไลน์ อ้างกรมการปกครอง ปลอมแอป ThalD หวังดูดเงิน ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารราชการปลอม โดยหลอกให้โอนเงิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 28/8/2566 Read (83)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 28/8/2566 Read (74) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังอาคารหอประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/9/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2566
16 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่เผื่อ (แหล่งท่องเที่ยวสระหิน - สามแยกวัดแม่เผื่อ) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 30/8/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 09-79381663

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
44.200.101.84
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 128ip
เดือนนี้ 2851ip
ปีนี้ 16529ip
ทั้งหมด 138293ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (123.126.68.96)
วันนี้ เวลา 18.24.50 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ