เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 13/11/2566 Read (91)

   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การคาดการณ์สภาวะอากาศเอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง...

กองการประปา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 26/10/2566 Read (120)

   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 16/10/2566 Read (151)

   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 25/9/2566 Read (168)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ณ เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 4/12/2566 Read (16)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 1/12/2566 Read (17)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 30/11/2566 Read (49)

โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดบ้านดงมหาวัน ม.1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 30/11/2566 Read (24)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง เพื่อมาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่23 พฤศจิกายน 2566...

กองการประปา โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 28/11/2566 Read (41)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและระบบ E-Saraban เพื่อให้บริการบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 27/11/2566 Read (30)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 27/11/2566 Read (32)

โครงการสืบทอดประเพณีวันยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2566...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 27/11/2566 Read (68)

โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 27/11/2566 Read (52)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2567...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 24/11/2566 Read (54)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 24/11/2566 Read (54)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 24/11/2566 Read (34)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 23/11/2566 Read (60)

โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ)...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 17/11/2566 Read (44)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 16/11/2566 Read (76)

ตรวจติดตามการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 15/11/2566 Read (70)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 15/11/2566 Read (66)

ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 13/11/2566 Read (91)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงชัย และเทศบาลตำบลหล่ายงาว (อำเภอเวียงแก่น) เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหล่า...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 10/11/2566 Read (101)

ประกาศใช้ แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 9/11/2566 Read (93)

ประกาศใช้ แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 9/11/2566 Read (91)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 9/11/2566 Read (90)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 7/11/2566 Read (100)


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ