เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 22/12/2565 Read (56)

   ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 1/12/2565 Read (75)

   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 1/11/2565 Read (114)

   ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 17/10/2565 Read (134)

   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 4/10/2565 Read (122)

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 29/11/2564 Read (741)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 1/2/2566 Read (15)

ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ e-service ให้กับผู้นำชุมชนและทำการติดตั้งไว้ที่หอประชุมหมู่บ้านและตลาดสดเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐานในเขตเทศบาล...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 31/1/2566 Read (8)

ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 26/1/2566 Read (21)

การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 25/1/2566 Read (18)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัย ประจำปี 2566...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/1/2566 Read (18)

ประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/1/2566 Read (17)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสถาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 24/1/2566 Read (13)

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่ 13 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 23/1/2566 Read (31)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2566...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 23/1/2566 Read (23)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 23/1/2566 Read (20)

ร้องเรียนร้องทุกข์การขุดดินถมดิน...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 23/1/2566 Read (25)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 18/1/2566 Read (26)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 16/1/2566 Read (23)

ประชาสัมพันธ์การประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ฯ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 12/1/2566 Read (28)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 10/1/2566 Read (38)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 9/1/2566 Read (30)

ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 3/1/2566 Read (47)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2566...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 3/1/2566 Read (33)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 / 2565...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 3/1/2566 Read (23)


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ