เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
2.) ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติขอความเห็นชอบจัดจ้าง ตาม ว.119 (Word)
3.) ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติขอความเห็นชอบจัดซื้อ ตาม ว.119 (Word)
4.) ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติขอความเห็นชอบจัดซื้อ ตาม ว.119
5.) ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติขอความเห็นชอบจัดจ้าง ตาม ว.119
6.) ตัวอย่างเอกสารการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อ
7.) ตัวอย่างเอกสารจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง
8.) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
9.) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ