เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ
2.) คู่มือการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
3.) ผังขั้นตอนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
4.) คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
5.) คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือความรู้ประจำสายงาน
7.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
8.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
9.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะหลัก
10.) คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
11.) คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
12.) คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
13.) คู่มือการใช้งานระบบงานคู่มือประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ