เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
2.) คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.) คู่มือการและขั้นตอนการปฏิบัติงานรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
4.) ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ
5.) คู่มือการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
6.) ผังขั้นตอนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
7.) คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือความรู้ประจำสายงาน
9.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
10.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
11.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะหลัก
12.) คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
13.) คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
14.) คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
15.) คู่มือการใช้งานระบบงานคู่มือประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ