เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
3.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
5.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2566-2568
6.) รายงานการฝึกอบรม
7.) ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
8.) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
9.) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
10.) คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
11.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12.) กฏบัตรของการตรวจสอบภายใน
13.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2565-2567
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ