เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
2.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
3.) การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
4.) การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
5.) การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
6.) การรับแจ้งการย้ายออก
7.) การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
8.) การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
9.) การรับแจ้งการย้ายเข้า
10.) การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
11.) การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ
12.) การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
13.) การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
14.) การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
15.) การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
16.) การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
17.) การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
18.) การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
19.) การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
20.) การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
21.) การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
22.) การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
23.) การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
24.) การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
25.) การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
26.) การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
27.) การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
28.) การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย...หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
29.) การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
30.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
31.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
32.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
33.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
34.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
35.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
36.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
37.) การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
38.) การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
39.) การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
40.) การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
41.) การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
42.) การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
43.) การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
44.) การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
45.) การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
46.) การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
47.) การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
48.) การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20-1
49.) การขอเลขที่บ้าน
50.) การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
51.) การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
52.) การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
53.) การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
54.) การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
55.) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
56.) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
57.) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
58.) การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
59.) การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
60.) การแจ้งถมดิน
61.) การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
62.) การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
63.) การแจ้งขุดดิน
64.) การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
65.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
66.) การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
67.) การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
68.) การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
69.) การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
70.) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
71.) การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
72.) การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
73.) การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
74.) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
75.) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
76.) ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
77.) การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
78.) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
79.) การประกอบกิจการตลาด
80.) การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
81.) การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
82.) การควบคุมการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
83.) การควบคุมการแต่งผม
84.) การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
85.) การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
86.) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
87.) การรับชำระภาษีป้าย
88.) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
89.) การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
90.) การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
91.) การให้บริการน้ำประปา
92.) การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
93.) การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย
94.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
95.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
96.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ