เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566
2.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565
3.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1
4.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
5.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
6.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563
7.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563
8.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562
9.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562
10.) คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
11.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (ปค.5)
12.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
13.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
14.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
15.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
16.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
17.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
18.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
19.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
20.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
21.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560
22.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
23.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
24.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
25.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559
26.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
27.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2559
28.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
29.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ