เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 130 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 18/10/2565
Read (50)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 10/10/2565
Read (70)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (กิจกรรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน)...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 13/9/2565
Read (114)

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 8/9/2565
Read (103)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4,6,11,12 ตำบลทุ่งก่อ และหมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2565 “กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 30/8/2565
Read (119)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/8/2565
Read (124)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2565 “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมรวมมิตรกะทิสด” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 11/8/2565
Read (122)

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำ เยี่ยมบ้านติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ และทุพพลภาพ ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 5/8/2565
Read (150)

ประชาสัมพันธ์โครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)สำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/7/2565
Read (144)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/7/2565
Read (148)

การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 12/7/2565
Read (117)

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2565 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 8/7/2565
Read (156)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/7/2565
Read (158)

โครงการ เหล่ากาชาดห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปาะบาง ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/6/2565
Read (195)

กิจกรรมมอบเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/6/2565
Read (191)

กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 15/6/2565
Read (185)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/6/2565
Read (219)

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/6/2565
Read (228)

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/5/2565
Read (263)

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/5/2565
Read (252)

จำนวนข่าวทั้งหมด 130 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ