เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 138 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เล่มกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 16/2/2566
Read (39)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 7/2/2566
Read (58)

ประชาสัมพันธ์การประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ฯ...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 12/1/2566
Read (65)

ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 3/1/2566
Read (87)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 3/1/2566
Read (67)

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงรายประจำปี2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 28/12/2565
Read (76)

สำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ม.11 ต.ทุ่งก่อ ...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 16/12/2565
Read (87)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/12/2565
Read (86)

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 18/10/2565
Read (132)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 10/10/2565
Read (146)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (กิจกรรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน)...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 13/9/2565
Read (197)

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 8/9/2565
Read (180)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4,6,11,12 ตำบลทุ่งก่อ และหมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2565 “กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 30/8/2565
Read (190)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/8/2565
Read (208)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2565 “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมรวมมิตรกะทิสด” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 11/8/2565
Read (200)

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำ เยี่ยมบ้านติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ และทุพพลภาพ ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 5/8/2565
Read (230)

ประชาสัมพันธ์โครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)สำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/7/2565
Read (216)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/7/2565
Read (225)

การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 12/7/2565
Read (184)

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2565 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 8/7/2565
Read (233)

จำนวนข่าวทั้งหมด 138 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ