เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 178 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

มอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 27/2/2567
Read (46)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับหน่วยงาน นพค.35 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 8/2/2567
Read (105)

รับมอบถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร จำนวน 100 ชุด เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 2/2/2567
Read (113)

พิธีเปิดป้ายที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 15/1/2567
Read (129)

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 28/12/2566
Read (46)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของของชาติ พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 20/10/2566
Read (240)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 10/10/2566
Read (201)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 28/9/2566
Read (231)

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โครงการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ประจำปี 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 22/9/2566
Read (201)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 13/9/2566
Read (69)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 6/9/2566
Read (173)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2566 "กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมปั้นขลิบ"...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 31/8/2566
Read (200)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4,6,11,12 ตำบลทุ่งก่อ และหมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2566 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมกะหรี่ปั๊บ"...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 31/8/2566
Read (159)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 9/8/2566
Read (204)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 9/8/2566
Read (88)

โครงการอบรมฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชน ประจำปี 2566 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 19/7/2566
Read (155)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 10/7/2566
Read (171)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 “กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ”...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 20/6/2566
Read (173)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 12/6/2566
Read (166)

รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 9/6/2566
Read (213)

จำนวนข่าวทั้งหมด 178 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ