เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากอัยการจังหวัดเชียงราย มาตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเผยแพร่กฎหมาย...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 21/9/2566
Read (133)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พ.ศ. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/6/2566
Read (145)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม MOU ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 12/5/2566
Read (171)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 4/4/2566
Read (200)

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/3/2566
Read (187)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/3/2566
Read (189)

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2566
Read (180)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2566
Read (250)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2566
Read (229)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/1/2566
Read (310)

ประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2566
Read (125)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/9/2565
Read (312)

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/5/2565
Read (303)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/5/2565
Read (199)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/5/2565
Read (216)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/4/2565
Read (585)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/4/2565
Read (585)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบ 6 เดือน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/3/2565
Read (616)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/3/2565
Read (567)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/3/2565
Read (673)

จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ