เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 43 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/5/2567
Read (102)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ ทต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 67...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/5/2567
Read (131)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ อบต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 67...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/4/2567
Read (181)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ ทต.ป่าตาล อ.ขุนตาล เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/3/2567
Read (146)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ E-Service จากเทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 8/3/2567
Read (147)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน E-Service และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จ.ตรัง และเทศบาลตำบลแม่สรวย จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/3/2567
Read (146)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ E-Service จากเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2567
Read (203)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/1/2567
Read (239)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ E-Service จากเทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/12/2566
Read (149)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service ณ เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/12/2566
Read (130)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 6/12/2566
Read (174)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ณ เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/12/2566
Read (150)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและระบบ E-Saraban เพื่อให้บริการบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/11/2566
Read (159)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/11/2566
Read (147)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงชัย และเทศบาลตำบลหล่ายงาว (อำเภอเวียงแก่น) เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 10/11/2566
Read (237)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 25 ตุลาคม 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 25/10/2566
Read (260)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จากเทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 6 ตุลาคม 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 6/10/2566
Read (285)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เข้ารับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/9/2566
Read (234)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/8/2566
Read (222)

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษา ดูงานเรื่องการใช้ระบบ E-Service ในการให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 17/8/2566
Read (246)

จำนวนข่าวทั้งหมด 43 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ