เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 32 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ณ เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/12/2566
Read (15)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและระบบ E-Saraban เพื่อให้บริการบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/11/2566
Read (30)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/11/2566
Read (32)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงชัย และเทศบาลตำบลหล่ายงาว (อำเภอเวียงแก่น) เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 10/11/2566
Read (101)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 25 ตุลาคม 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 25/10/2566
Read (150)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จากเทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 6 ตุลาคม 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 6/10/2566
Read (112)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เข้ารับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/9/2566
Read (168)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/8/2566
Read (143)

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษา ดูงานเรื่องการใช้ระบบ E-Service ในการให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 17/8/2566
Read (162)

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว และเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/7/2566
Read (144)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 14/6/2566
Read (148)

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหนองบัวและเทศบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/5/2566
Read (151)

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/3/2566
Read (157)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2566
Read (200)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ E-Service และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลแม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/2/2566
Read (205)

ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ e-service ให้กับผู้นำชุมชนและทำการติดตั้งไว้ที่หอประชุมหมู่บ้านและตลาดสดเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐานในเขตเทศบาล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/1/2566
Read (238)

ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/1/2566
Read (242)

ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/11/2565
Read (293)

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/11/2565
Read (283)

เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ส่งตัวแทนผู้ดูแลระบบเข้าอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ดูแลระบบ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/11/2565
Read (337)

จำนวนข่าวทั้งหมด 32 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ