เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

คณะผู้บริหาร นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/9/2565
Read (52)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/9/2565
Read (77)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/8/2565
Read (93)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 24/8/2565
Read (57)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าและนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำโดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/3/2565
Read (283)

เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/1/2565
Read (199)

ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/12/2564
Read (191)

การอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/11/2564
Read (192)

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/11/2564
Read (189)

วิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ณ เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/8/2564
Read (219)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/8/2564
Read (219)

ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/6/2564
Read (278)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ