เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 100 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย มิ้น
Post Date 16/3/2566
Read (22)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566...


โดย มิ้น
Post Date 15/3/2566
Read (29)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน...


โดย มิ้น
Post Date 15/3/2566
Read (31)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)...


โดย มิ้น
Post Date 10/3/2566
Read (27)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)...


โดย มิ้น
Post Date 10/3/2566
Read (28)

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566...


โดย มิ้น
Post Date 10/3/2566
Read (28)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น....


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 22/12/2565
Read (78)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 28/10/2565
Read (121)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 28/10/2565
Read (121)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/10/2565
Read (144)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/7/2565
Read (213)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 4/2565 เวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/6/2565
Read (227)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/6/2565
Read (213)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นผู้กล่าวเ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/5/2565
Read (373)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/3/2565
Read (389)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/2/2565
Read (346)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2565
Read (328)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2565
Read (158)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/12/2564
Read (310)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/12/2564
Read (294)

จำนวนข่าวทั้งหมด 100 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ