เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 115 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 25/10/2566
Read (150)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 25/10/2566
Read (97)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 24/10/2566
Read (97)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย มิ้น
Post Date 25/9/2566
Read (168)

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย มิ้น
Post Date 6/7/2566
Read (159)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพิ่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย มิ้น
Post Date 29/6/2566
Read (141)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย มิ้น
Post Date 29/6/2566
Read (135)

กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น...


โดย มิ้น
Post Date 18/4/2566
Read (221)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)...


โดย มิ้น
Post Date 3/4/2566
Read (181)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบ 6 เดือน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/4/2566
Read (163)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 (บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/3/2566
Read (161)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 (บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/3/2566
Read (170)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 (บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/3/2566
Read (156)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 (บ้านเหล่า หมู่ที่ 6)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 24/3/2566
Read (167)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 (บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2566
Read (153)

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย มิ้น
Post Date 16/3/2566
Read (227)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/3/2566
Read (182)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน...


โดย มิ้น
Post Date 15/3/2566
Read (188)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)...


โดย มิ้น
Post Date 10/3/2566
Read (195)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)...


โดย มิ้น
Post Date 10/3/2566
Read (168)

จำนวนข่าวทั้งหมด 115 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ