เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 130 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

การตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/4/2565
Read (65)

ประชุม คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/4/2565
Read (68)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/4/2565
Read (71)

ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 20/4/2565
Read (81)

ประชาสัมพันธ์ให้แม่ค้าตลาดสดตรวจATK ก่อนมาขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/3/2565
Read (143)

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19และตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/3/2565
Read (130)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาล พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และพ่นย่าฆ่าเชื้อโรงเรียนเทศบาล 1 แม่เผื่อ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/3/2565
Read (149)

ประชาสัมพันธ์ พ่นยาฆ่าเชื้อร้านธนะพิริยะสาขาเวียงเชียงรุ้ง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 14/3/2565
Read (155)

พ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 13/3/2565
Read (152)

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/2/2565
Read (115)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด"กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน"...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/2/2565
Read (117)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 2/2/2565
Read (108)

กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/1/2565
Read (116)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 บ้านเหล่า หมู่ 6 รอบเก็บตก...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/1/2565
Read (120)

การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 12/1/2565
Read (113)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อป้องกันมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 29/12/2564
Read (103)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/12/2564
Read (132)

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 16/12/2564
Read (123)

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 16/12/2564
Read (132)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 3/12/2564
Read (127)

จำนวนข่าวทั้งหมด 130 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ