เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 179 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ตรวจกิจการร้านค้า ก่อนออกใบอนุญาต ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 20/3/2566
Read (6)

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 13/3/2566
Read (22)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 13/2/2566
Read (51)

ตรวจติดตามการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/2/2566
Read (51)

กิจกรรม big cleaning day โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/2/2566
Read (53)

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องประโยชน์วิตามิน B9 (โฟลิก เอชิด)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/2/2566
Read (67)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัย ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/1/2566
Read (57)

ประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/1/2566
Read (64)

ร้องเรียนร้องทุกข์การขุดดินถมดิน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/1/2566
Read (65)

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/12/2565
Read (76)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/12/2565
Read (74)

ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/12/2565
Read (90)

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/10/2565
Read (144)

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ยกเลิกคำสั่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่เกี่ยวข้อง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/10/2565
Read (134)

ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เคลื่อนที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำเดือน กันยายน 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/9/2565
Read (165)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 29/8/2565
Read (189)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย (โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/8/2565
Read (199)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/8/2565
Read (265)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ปีงบประมาณ 2565 ม.ปลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 15/8/2565
Read (188)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ปีงบประมาณ 2565 ม.ต้น...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/8/2565
Read (170)

จำนวนข่าวทั้งหมด 179 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ