เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

นายโชษิต เชื้อมหาวัน
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวลออนวล ยานะธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางวชิรินทร์ สินสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายมานัส จันกิติ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสมพร มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายชาญชัย สมแค้ว
พนักงานผลิตน้ำประปา
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ