เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางธิตินันท์ กุยรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8588350
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธีรนาถ สมใจ
ครู (คศ.2)

นางสุภาพร แสนแก้ว
ครู (คศ.2)

นางสาวพันธ์วิดา จตุโชคอุดม
ครู (คศ.2)

นางสาวสายทอง วันดี
ครู (คศ.2)

นางสาวปาริชาติ ศิริปัญญา
ครู (คศ.1)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายนพดล พรมใชย
ครูผู้ช่วย


ตำแหน่งว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิริรัตน์ ยอดปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลลิตา มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งว่าง
ภารโรง

นางสาวรุจิรา นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางสาววราลักษณ์ มาลานัน
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวจรีญา สมมารถ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสายฝน สมประสงค์
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางยุพิน นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยธุรการ)

นางสาวรัตนาภรณ์ อินต๊ะเนตร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

นางสาวทิมทอง วันดี
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 19 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ