เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางธิตินันท์ กุยรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8588350
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิชาญ จินายะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1(แม่เผื่อ)

นางสาวธีรนาถ สมใจ
ครู (คศ.3)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสุภาพร แสนแก้ว
ครู (คศ.2)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวพันธ์วิดา จตุโชคอุดม
ครู (คศ.2)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสายทอง วันดี
ครู (คศ.2)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวปาริชาติ ศิริปัญญา
ครู (คศ.1)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางพิมพ์พิศา อำไพพิศ
ครู (คศ.1)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายนพดล พรมใชย
ครูผู้ช่วย


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริรัตน์ ยอดปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวลลิตา มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤษณะ มณีจันทร์สุข
ภารโรง

นางสาววราลักษณ์ มาลานัน
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวจรีญา สมมารถ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสายฝน สมประสงค์
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)

นางยุพิน นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยธุรการ)

นางสาวรัตนาภรณ์ อินต๊ะเนตร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

นางสาวทิมทอง วันดี
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

นางสาวณัฐสุดา ใหญ่วงศ์
จ้างเหมาบริการ

นางสาวธนิดา ทิพย์ดวง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวกาญจน์ประภา อุ่นติ๊บ
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 23 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ