เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางธิตินันท์ กุยรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8588350

จ.ส.อ.ณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวธีรนาถ สมใจ
ครู (คศ.2)
เบอร์โทร :

นางสุภาพร แสนแก้ว
ครู (คศ.2)
เบอร์โทร :

นางสาวพันธ์วิดา จตุโชคอุดม
ครู (คศ.2)
เบอร์โทร :

นางสาวปาริชาติ ศิริปัญญา
ครู (คศ.1)
เบอร์โทร :

นางพิมพ์พิศา อำไพพิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นายนพดล พรมใชย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร :

นางสาวศิริรัตน์ ยอดปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวลลิตา มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :

นายลือชา ศักดาคำ
ภารโรง
เบอร์โทร :

นางสาวรุจิรา นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นาง ศิริพร มณีจันสุข
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นางสาวสุภาวรรณ์ มณีจันสุข
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นางสาววราลักษณ์ มาลานัน
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นางสาวจรีญา สมมารถ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นางสาววิไลวรรณ ปิงวังหาร
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นางสาวสายฝน สมประสงค์
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร :

นางยุพิน นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยธุรการ)
เบอร์โทร :

นางสาวรัตนาภรณ์ อินต๊ะเนตร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป (ครูสอนภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร :

นางสาวทิมทอง วันดี
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ��������������������������������� ทั้งหมด 21 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ