เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 422   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

สำนักปลัดเทศบาล

    1.1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน  1  อัตรา

    1.2 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)    จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ 1.   เอกสารแนบ [20210823161220.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ