เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 492   

เรื่องเดิม

ด้วยมีหนังสือจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เชิญเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อันส่งผลให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางคู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. สำนักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

2. เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท.กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดต้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยให้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในเบื้องต้นเห็นควรดำเนินการประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ในพื้นที่ ในระยะที่ 1 ประกอบด้วย

1. นายก อปท./ปลัด อปท./หรือบุคลากรของ อปท.ที่นายก อปท.มอบหมาย ประธาน

2. บุคลากรของ อปท.ที่นายก อปท.มอบหมายไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ

3. ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ

4. ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ของ อปท. ไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ

5. ผู้แทนกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (3) ,(4) ไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ

6. หัวหน้าสำนักงานปลัดหรือนายก อปท.มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

7. ข้าราชการ อปท. ที่นายก อปท.มอบหมาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ นายก อปท. เป็นผู้ออกคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1.   บันทึกข้อความจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม [20211106113111.pdf]


เอกสารแนบ 2.   หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง [20211106113112.pdf]


เอกสารแนบ 3.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม [20211106113113.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ