เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 216   

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 คน

ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป

1. เพศ

เพศชาย จำนวน 6 คน คิดเป็น  60%

เพศหญิง จำนวน 4 คน คิดเป็น 40%

2. อายุ

อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็น 20%

อายุ 20-30 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็น 10%

อายุ 31-40 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็น 20%

อายุ 41-50 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็น 20%

อายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น 30%

3. การศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็น 40%

ปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็น 60%

4. อาชีพ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 คน คิดเป็น 50%

นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็น 20%

ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 คน คิดเป็น 30%

ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจ

มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์  ค่าเฉลี่ย=4.2  ระดับความพึงพอใจ=มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.422

การขอรับบริการได้รับความสะดวก  ค่าเฉลี่ย=4.2  ระดับความพึงพอใจ=มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.422

การสืบค้นง่ายและให้บริการรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ย=4.4  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.516

ข้อมูลข่าวสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์  ค่าเฉลี่ย=4.2  ระดับความพึงพอใจ=มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.632

เครื่องมือ อุปกรณ์ให้บริการในการสืบค้น  ค่าเฉลี่ย=4.2  ระดับความพึงพอใจ=มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.422

ข้อมูลข่าวสารทันสมัย   ค่าเฉลี่ย=4.4  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.699

ช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสาร  ค่าเฉลี่ย=4.3  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.483

การสืบค้นในเว็บไซต์ง่ายและสะดวก  ค่าเฉลี่ย=4.3  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.675

ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ทันสมัยและครบถ้วน  ค่าเฉลี่ย=4.4  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.516

การเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ  ค่าเฉลี่ย=4.2  ระดับความพึงพอใจ=มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.789

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็นกับความต้องการ  ค่าเฉลี่ย=4  ระดับความพึงพอใจ=มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.667

ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ค่าเฉลี่ย=4.5  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.527

การจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ค่าเฉลี่ย=4.6  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.699

การจัดทำป้ายสถานที่บอกที่ตั้งของสถานที่  ค่าเฉลี่ย=4.7  ระดับความพึงพอใจ=มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.483

ด้านจุดเด่นของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

-

ด้านจุดที่ควรปรับปรุงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

-

ด้านสิ่งที่อยากให้มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

-

ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-

 

เอกสารแนบ 1.   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2564 [20220523105304.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ