เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
By : ธุรการ_กองคลัง เมื่อ : 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 780   

ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.3/ว4437  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565  ว่าด้วยเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565

เอกสารแนบ 1.   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [20220701123803.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ