เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานสรุปผลการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2565
By : งานบริหารงานทั่วไป เมื่อ : 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 185   

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยได้จัดทำคู่มือประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 96 กระบวนงาน ตามภารกิจการให้บริการประชาชนของเทศบาลในแต่ละด้าน และได้จัดทำระบบสารสนเทศโปรแกรมบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารแนบ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ข้อแนะนำ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าต่อไป         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ