เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
By : กองคลัง เมื่อ : 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 363   

ด้วยทางกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ.2566 เป็นการทั่วไป  ออกไปอีก 2 เดือน  ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ