เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 78   

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment  ภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  นั้น

ดังนั้น   เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment  ภาครัฐ   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดเดือนกันยายน  2566 กำหนดจ่ายในวันที่  10 กันยายน  2566  ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ที่ธนาคารออมสิน  หากมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงรายหรือโทรศัพท์ 0-5395-3118  ต่อ 22 

เอกสารแนบ 1.    [20230906112636.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ