เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
By : จินนี่ เมื่อ : 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 87   

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงในการทำงานให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล-เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าทุกคน

- กล่าวรายงานโครงการโดย โดย  นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

- กล่าวเปิดโครงการ โดย  นายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

-  กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- วิทยากรโดย นายนั้ง แสงเพชรไพบูลย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และ นายดำรงกิตติ์  สุวรรณโณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. เชียงราย

- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ โดยมี  นายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าเป็นผู้มอบ         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ