เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เตือนเจ้าของรถหลีกเลี่ยงพกคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงไว้ในรถ เพื่อป้องกันการสูญหาย
By : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 115   

กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถหลีกเลี่ยงพกคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงไว้ในรถ เพื่อป้องกันการสูญหาย แนะพกสำเนาแทนเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่มีประเด็นและข้อถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าของรถควรพกสมุดคู่มือทะเบียนรถไว้ในรถยนต์หรือไม่ และหากไม่พกสมุดคู่มือคู่มือทะเบียนรถ จะมีความผิดตามกฎหมายและมีค่าปรับ 2,000 บาท นั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอชี้แจงว่าใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ประชาชนมักเรียกว่าสมุดคู่มือทะเบียนรถ เป็นเอกสารสำคัญประจำรถที่ออกให้โดย ขบ. เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของรถและแสดงรายละเอียดของตัวรถ เช่น ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถ (เจ้าของรถ) ยี่ห้อของรถ หมายเลขตัวรถ รวมถึงประวัติการโอนรถและเสียภาษีประจำปี ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องมีติดรถไว้ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อเรียกผู้ขับรถตรวจสอบ แต่การเก็บใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง ใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถไว้ในรถ อาจเสี่ยงถูกมิจฉาชีพลักขโมยเอาไปกระทำการโดยมิชอบ เช่น ปลอมแปลงเพื่อสวมทะเบียน หรือเสี่ยงที่เอกสารจะสูญหาย ขบ. จึงขอแนะนำให้เจ้าของรถพกสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (หน้าที่ปรากฏชื่อเจ้าของรถและรายละเอียดตัวรถ) แทนฉบับจริงไว้ในรถ รวมถึงต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ให้ถูกต้อง เห็นชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานหากถูกเรียกตรวจสอบ ซึ่งหากผู้ขับรถไม่แสดงใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาต่อเจ้าพนักงานที่เรียกตรวจสอบขณะขับรถ มีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที หากผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท รวมถึงผู้ขับรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) จะมีความผิดตามมาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมี และแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที หากผู้ใดไม่จัดให้รถที่จดทะเบียนแล้วมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ ขบ. ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยในปี 2567 ขบ. มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ให้สามารถแสดงใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

เครดิต/ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720572753446422&set=pb.100064811103536.-2207520000&type=3

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ