เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
By : นักวิชาการศึกษา เมื่อ : 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 122   

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยมีนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง  ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก  รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ