เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ขายเนื้อสัตว์อย่างไร! ไม่ให้ถูกจับ
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  อ่าน : 23000   

ขายเนื้อสัตว์อย่างไร   ไม่ให้ถูกจับ
ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องมีหลักฐาน
1.    ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.10)
2.    ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ (แบบ ร.3 หรือแบบ ร.4)
3.    แบบตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ตามประเภทชนิดเนื้อสัตว์ (ฆจส. 5-10, ฆจส. 14)
4.    ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ (แบบ รน.1)
5.    ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข ปี 2535

เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายต้องปฏิบัติดังนี้
-    เนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส. 2) หรือได้รับอนุญาตให้ฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย
-    ต้องมีการประทับตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำโรงฆ่าสัตว์
-    ต้องมีการตรวจเนื้อสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์
-    เนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายต้องไม่มีสารเร่งเนื้อแดง

สถานที่ยื่นขอใบรับรองและค่าธรรมเนียม
1.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
    ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ หรือซากสัตว์ (แบบ ร.10) มีอายุ 1 ปี
2.ค่าธรรมเนียม
    2.1 ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.10) ฉบับละ 240 บาท
    2.2 ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ฉบับละ 100 บาท (กรณีภายในจังหวัด)

การจัดแผงที่ถูกสุขลักษณะ
1.    แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ผิวเรียบทำความสะอาดได้ง่าย และบริเวณที่วางจำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.
2.    แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนและไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค
3.    มีก๊อกน้ำ หรืออ่างล้างอยู่บริเวณแผงจำน่ายเนื้อหรือบริเวณใกล้เคียง
4.    เนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายต้องจัดวางแยกเป็นระเบียบ แยกส่วนเนื้อสัตว์ออกจากเครื่องใน(ยกเว้นกรณีขายไก่ตัวรวมเครื่องในสัตว์)
5.    มีถุงมือที่สะอาด หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับบริการผู้ซื้อ เพื่อใช้ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
6.    เขียง มีด และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ต้องสะอาดทำด้วยวัสดุคงทนทาน สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย
หากมีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเวลานานควรมีตู้แช่เย็นเนื้อสัตว์เพื่อป้องกันมิให้เนื้อสัตว์เน่าเสีย

การขายเนื้อสัตว์ในวันพระผิดกฎหมายหรือไม่
-    ไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ขายเนื้อสัตว์ในวันพระ สามารถขายในวันพระได้

*** ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สุภาพ มีหมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อน ***

โทษของผู้กระทำผิด
1.    ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่แจ้งการฆ่าสัตว์    (มาตรา31) มีโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์ ดังนี้
     1.1.    โค – กระบือ ตัวละไม่เกิน     50,000.-บาท
     1.2.    แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกิน 20,000.-บาท
     1.3.    ไก่   เป็ด   ห่าน   ตัวละไม่เกิน         1,000.- บาท
     1.4.    สัตว์อื่นๆตัวละไม่เกิน 20,000.-บาท
2.    ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์มี่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำหารค้าสัตว์หรือซากสัตว์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000.- บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


จัดทำข้อมูลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โทร 053-953118ต่อ19         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ