เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  อ่าน : 510   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์   และเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ   โดยประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ปรับปรุงและกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน  ๒๙  กระบวนงาน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

เอกสารแนบ 1.   ประกาศฯ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [20171009154955.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ