เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 363   

         ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
         เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ จึงประกาศการใช้แผนการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ 1.   ประกาศ [20191025090411.pdf]


เอกสารแนบ 2.   คำสั่ง [20191025090412.pdf]


เอกสารแนบ 3.   ปก-คำนำ-สารบัญ [20191025090413.pdf]


เอกสารแนบ 4.   แผน KM [20191025090414.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ