เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 610   

ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)            จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 12-2-04-2102-001

2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)             จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 12-2-05-2103-002         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ