เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (บ้านนายอดุล แก้วมณี) ตำบลทุ่งก่อ จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
By : กองคลัง เมื่อ : 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  อ่าน : 357   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (บ้านนายอดุล แก้วมณี) ตำบลทุ่งก่อ จำนวน 2 จุด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,057,160.59 บาท (สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20210218125615.pdf]


เอกสารแนบ 2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ [20210218125616.pdf]


เอกสารแนบ 3.   สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม [20210218125617.pdf]


เอกสารแนบ 4.   แบบรูปรายการ [20210218125618.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ