เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 321   

1. แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (สามารถเพิ่มถอนชื่อได้ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564)

2. หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ก่อน 7 วัน หลัง 7 วัน  เริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21- 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เอกสารแนบ 1.   แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗) [20210316152156.pdf]


เอกสารแนบ 2.   หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘) [20210316152157.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ