เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
จำนวนหน้า 6 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
151 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดตั้ง และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/11/2565
152 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/11/2565
153 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/10/2565
154 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/10/2565
155 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 10/10/2565
156 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/9/2565
157 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/9/2565
158 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คนย-62 ชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/9/2565
159 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/9/2565
160 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ติดตั้งและซ่อมแซมระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/9/2565
161 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2565
162 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
163 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถังพลาสติกสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
164 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
165 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
166 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
167 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
168 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
169 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
170 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
171 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
172 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
173 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
174 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการคลอรีน ๖๕% ชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
175 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
176 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
177 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
178 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขยายผิวจราจร คสล. (หน้าบ้านนายนิรม ใจฟอง - บ้านนายณรงค์ กันธิยะ) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
179 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการเทลาน คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างศาลาเสี้ยวบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
180 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
181 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
182 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
183 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเมล็ดพันธุ์พืช และดินปลูก ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/8/2565
184 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อชุดดุริยางค์ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/8/2565
185 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แหล่งเรียนรู้และแปลงเพาะปลูก ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
186 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำซุ้มแหล่งเรียนรู้พร้อมป้ายข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
187 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการค่ายลูกอ๊อด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2565
188 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการค่ายลูกอ๊อด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2565
189 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการค่ายลูกอ๊อด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/8/2565
190 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/8/2565
191 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
192 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
193 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
194 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
195 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
196 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
197 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
198 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/8/2565
199 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
200 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
จำนวนหน้า 6 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ