เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนปลัดฯ
091-8523917

ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 1/12/2566 Read (16)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 30/11/2566 Read (49)

โครงการสืบทอดประเพณีวันยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2566...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 27/11/2566 Read (68)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2567...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 24/11/2566 Read (54)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 24/11/2566 Read (54)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 24/11/2566 Read (34)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 23/11/2566 Read (60)

โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ)...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 17/11/2566 Read (43)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 16/11/2566 Read (75)

ตรวจติดตามการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 15/11/2566 Read (69)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 15/11/2566 Read (66)

ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 13/11/2566 Read (90)

คณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลเวียงชัย และเทศบาลตำบลหล่ายงาว (อำเภอเวียงแก่น) เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหล่า...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 10/11/2566 Read (101)

ประกาศใช้ แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 9/11/2566 Read (93)

ประกาศใช้ แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 9/11/2566 Read (90)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 9/11/2566 Read (90)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 7/11/2566 Read (100) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/12/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซักผ้าม่าน ห้องนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล และห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/11/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเทลาน คสล. หน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/11/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๙๑๓๖ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/11/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตกแต่งรถขบวนแห่กระทงพร้อมริ้วขบวน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตกแต่งรถขบวนแห่กระทงพร้อมริ้วขบวน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตกแต่งรถขบวนแห่กระทงพร้อมริ้วขบวน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตกแต่งรถขบวนแห่กระทงพร้อมริ้วขบวน หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตกแต่งรถขบวนแห่กระทงพร้อมริ้วขบวน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/11/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/11/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 4412 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/11/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขุดลอกด้วยเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/11/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/10/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/10/2566
18 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ปรับปรุงอาคารก่อสร้าง คลิกอ่าน.. 25/10/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/10/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/10/2566

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

จ่าอากาศเอกบุญทัน เงินสัจจา
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 08-95550009

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 71ip
เดือนนี้ 549ip
ปีนี้ 26292ip
ทั้งหมด 148056ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.102)
วันนี้ เวลา 10.54.04 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ